Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

All fields are required.

Close Appointment form
   slider loading
   • Slider image 0

    Specjaliści,

    którym możesz zaufaćOśrodek Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic tworzy zespół doświadczonych psychoterapeutówUmów się na wizytę
   • Slider image 1

    Psychoterapia indywidualna

    Leczenie Zaburzeń Osobowości i NerwicNasi terapeuci są wyspecjalizowaniu w leczeniu przewlekłych zaburzeń związanych z wadliwą strukturą osobowościPoznaj nasz zespół
   • Slider image 2

    Psychoterapia dzieci i młodzieży

    bo chcemy nie tylko leczyć ale i zapobiegaćChcemy wspierać Państwa dzieci w rozwoju i zapobiegać kształtowaniu się u nich osobowości nieprawidłowej. Więcej

   Psychoterapia indywidualna

   Psychoterapia indywidualna mająca na celu leczenie zaburzeń osobowości i nerwic. Spotkania odbywają się regularnie co tydzień i są prowadzone przez wykwalifikowanych psychoterapeutów. Struktura leczenia gwarantuje ciągłość terapii i umożliwia leczenie zaburzeń objawiających się problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, trudnościami w kontroli impulsów oraz konfliktami interpersonalnymi.

   więcej  

   Konsultacje dla par
   i małżeństw

   Konsultacje dla par i małżeństw, które konfrontują się z trudnościami interpersonalnymi w związku. Mogą być wstępem do terapii indywidualnej partnerów. Prowadzone przez przygotowanych do tego terapeutów. Skierowane do wszystkich par, które odczuwają trudności w komunikacji, negatywnie wpływające na jakość związku.

   więcej  

   Psychoterapia dzieci
   i młodzieży

   Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży w naszym ośrodku stanowi istotny element naszej oferty. Świadomi faktu, że większość problemów emocjonalnych dorosłych ludzi kształtuje się w dzieciństwie i adolescencji, pragniemy nie tylko leczyć ale i im zapobiegać. Nasi terapeuci dokonają rzetelnej diagnozy problemów z jakimi boryka się Państwa dziecko i z Państwa udziałem wprowadzą niezbędne zmiany dla wspierania jego rozwoju.

   więcej  

   Leczenie uzależnień

   Psychoterapia psychodynamiczna zwraca uwagę na związek uzależnienia i innych zaburzeń psychicznych, co pozwala na zajęcie się nie tylko objawem, jakim jest picie czy zażywanie, ale również głębszymi przyczynami, które są związane z całościowym funkcjonowaniem pacjenta.

   więcej  

   Konsultacje seksuologiczne

   Pracujemy z osobami, które doświadczają problemów związanych z różnymi warstwami życia seksualnego, takimi jak: tożsamość płciowa, orientacja, preferencje seksualne czy też związanych bezpośrednio z aktywnością, ekspresją seksualną. Oferujemy również konsultacje dla rodziców o charakterze psychoedukacji odnośnie prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży.

   więcej  

   Nasi specjaliści:

   "Dopóki nie uczynisz nieświadomego - świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem." CARL GUSTAV JUNG

   Kliknij

   mgr Jakub Bętkowski

   Psychoterapia Indywidualna, Psychoterapia Młodzieży

   mgr Radosław Specjalski

   Psychoterapia Indywidualna, Konsultacje seksuologiczne, Konsultacje Par i Małżeństw, Psychoterapia Młodzieży

   mgr Sandra Półtorak

   Psychoterapia Indywidualna, Psychoterapia Młodzieży

   mgr Monika Głowacka-Abdalla

   Psychoterapia Indywidualna, Leczenie Uzależnień i Współuzależnień

   mgr Iza Nędza

   Psychoterapia Indywidualna, Psychoterapia Dzieci i Młodzieży, Konsultacje Par i Małżeństw

   mgr Wiktoria Buta

   Psychoterapia Indywidualna

   Czy wiedziałeś, że zaburzenia osobowości mogą pozostawać niezdiagnozowane przez lata?

   Objawy

   Objawy mogące wskazywać na występowanie zaburzeń osobowości lub nerwicy

   Chociaż definicją osobowość zakłada istnienie pewnego rodzaju dynamicznej stałości zachowań to podstawowym kryterium definiującym zaburzenia osobowości jest sztywność cech osobowości.

   Sztywność ta oznacza, że dana ma trudności w adaptowaniu się do zmian w swoim otoczeniu, uporczywie i sztywno trzyma się pewnych wzorców zachowań nawet gdy okazują się one wywoływać w niej i w jej otoczeniu cierpienie i dyskomfort.

   Jednym z celów leczenia zaburzeń osobowości jest więc zwiększenie elastyczności zachowań pacjenta i możliwości jego adaptacji do zmian w jego życiu.

   Sztywność zachowań pacjenta i tendencja do uproszczonego i schematycznego odbierania sytuacji interpersonalnych będzie stawiać go w sytuacji ciągłego konfliktu z otoczeniem. W związku z tym, że swoje zachowania będzie postrzegał on jako spójne ze swoim sposobem przeżywania siebie, pacjent może mieć trudności z wyobrażeniem sobie innego sposobu funkcjonowania.

   Z definicji zaburzenia osobowości będą budziły przede wszystkim dyskomfort w otoczeniu, pacjent natomiast będzie borykał się bardziej z cierpieniem wywoływanym przez konflikty interpersonalne z najbliższymi, często nie zdając sobie sprawy z tego, że sam jest ich źródłem.

   Zaburzenia osobowości nawet o małym natężeniu, będą utrudniały pacjentowi stworzenie spójnego  obrazu swojej osoby a co za tym idzie również tworzenie spójnego obrazu bliskich mu osób. Liczne,  niepoddane świadomej kontroli impulsy będą co raz popychać pacjenta, ku różnym aktywnościom, niwecząc jego wysiłki w tworzeniu trwałych i satysfakcjonujących relacji.

   Przy głębokiej patologii osobowości, pacjent może okresowo mieć trudności ze zdefiniowaniem tego kim jest, odczuwać pustkę lub skrajne pomieszanie.  Relacje interpersonalne takiej osoby będą odbiciem jej trudności w tworzeniu spójnej tożsamości, czyli będą obfitować w konflikty, cierpienie, poczucie zagrożenia lub strach przed rozpadem.

   W nerwicach pacjent natomiast będzie miał poczucie, że nie rozumie, że nie akceptuje lub nie kontroluje jakiegoś aspektu swojego funkcjonowania a cierpienie i konsekwencje rozproszenia tożsamości będą bardziej wewnętrzne niż interpersonalne a ich podstawowymi objawami mogą być depresja lub lęk.

   Typy zaburzeń osobowości

   Krótka charakterystyka zaburzeń osobowości

   Charakteryzuje się:

   • nadmierna wrażliwość na niepowodzenie i odrzucenie
   • tendencja do długotrwałego przeżywania przykrości, np. niewybaczania krzywd, niesprawiedliwości czy lekceważenia
   • podejrzliwość i stała tendencja  do zniekształcania codziennych doświadczeń poprzez błędne ujmowanie obojętnych lub przyjaznych działań otoczenia, jako działań wrogich czy pogardliwych
   • prowokujące do walki, sztywne poczucie własnych praw, niewspółmierne do potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji
   • nawracające, nieuzasadnione podejrzenie dotyczące wierności seksualnej współmałżonka lub partnera seksualnego
   • tendencje do nadmiernego przeceniania własnego znaczenia, wyrażające się utrwaloną postawą ksobną
   • pochłonięcie nie potwierdzonymi „spiskowymi” wyjaśnieniami wydarzeń dotyczących  zarówno bezpośrednio pacjenta, jak i całego świata

   Charakteryzuje się:

   • brak lub znikome działania służące przyjemności
   • chłód emocjonalny, wycofanie się lub spłycenie uczuciowości
   • ograniczona zdolność wyrażania przyjaznych, ciepłych uczuć lub gniewu wobec innych
   • niezainteresowanie zarówno pochwałami, jak i krytyką
   • słabe zainteresowanie doświadczeniami seksualnymi z innymi osobami (z uwzględnieniem wieku)
   • prawie stała preferencja do samotnictwa
   • silne pochłonięcie fantazjowaniem i introspekcją
   • brak bliskich przyjaciół lub zaufanych związków (lub co najwyżej – pojedyncze) oraz brak potrzeby takich związków z ludźmi
   • wyraźna niewrażliwość wobec obowiązujących norm i konwencji społecznych

   Zaburzenie, które zwraca uwagę dużą niewspółmiernością między zachowaniem a obowiązującymi normami społecznymi, charakteryzuje się:

   • bezwzględnym nieliczeniem się z uczuciami innych
   • silną i utrwaloną postawą nieodpowiedzialności i  lekceważenia norm, reguł i zobowiązań społecznych
   • niemożnością utrzymywania trwałych związków z innymi, chociaż nie ma trudności w ich nawiązywaniu
   • bardzo niską tolerancją frustracji i niskim progiem wyzwalania agresji, w tym zachowań gwałtownych
   • niezdolnością przeżywania poczucia winy i korzystania z doświadczeń, a w szczególności – z doświadczanych  kar
   • wyraźną skłonnością do obwiniania innych lub wysuwania pozornie możliwych do uznania racjonalizacji zachowań, które są źródłem konfliktów z otoczeniem

   Zaburzenia osobowości z wyraźną tendencją do działań impulsywnych bez uwzględniania ich konsekwencji oraz z niestabilnością emocjonalną. Zdolność do planowania przyszłości bywa znikoma, a wybuchy gwałtownego gniewu często prowadzą do zachowań gwałtownych lub „behawioralnych eksplozji”.  Są często wyzwalane przez krytykę lub przeciwdziałanie wobec działań impulsywnych ze strony otoczenia. Wyodrębniono dwie odmiany tych zaburzeń, przy czym dla obydwu wspólny jest ogólny problem impulsywności i braku samokontroli.

   • typ impulsywny
   • typ borderline (z pogranicza)

   Zaburzenia osobowości cechujące się:

   • dramatyzowaniem siebie, teatralnością, przesadny wyrazem emocjonalnym
   • sugestywnością, łatwością ulegania wpływowi innych osób lub okoliczności
   • płytką i chwiejną uczuciowością
   • stałym poszukiwaniem podniet, docenianiem przez innych i działań, dzięki którym pacjent staje się centrum uwagi
   • niestosowna uwodzicielskość w wyglądzie czy zachowaniu
   • nadmierna koncentracja na atrakcyjności fizycznej

   Zaburzenia osobowości cechujące się:

   • nadmiarem wątpliwości i ostrożności
   • pochłonięciem przez szczegóły, regulaminy, inwentaryzowanie, porządkowanie, organizowanie lub schematy postępowania
   • perfekcjonizmem, który przeszkadza w wypełnianiu zadań
   • nadmierną sumiennością, skrupulatnością i nadmiernym skupieniem się na produktywności – z zaniedbaniem przyjemności i związków międzyludzkich
   • nadmierną pedanterią i uległością wobec konwencji społecznych
   • sztywnością i uporem
   • nierozsądnym przypuszczaniem, że inni dokładnie podporządkowują swe działania sposobom działania pacjenta albo nieracjonalna niechęć do przyzwalania innych na działanie
   • pojawianiem się (wtrącaniem) natarczywych a niechcianych myśli lub impulsów

   Zaburzenia osobowości cechujące się:

   • uporczywym i wszechogarniającym uczuciem napięcia i niepokoju
   • poczuciem społecznego nieprzystawania, indywidualnej nieatrakcyjności lub niższości w stosunku do innych osób
   • nadmierną koncentracją na byciu krytykowanym lub odrzucanym w sytuacjach społecznych
   • niechęć do wchodzenia w bliższe związki z ludźmi, o ile nie zapewniają akceptacji
   • ograniczony styl życia z powodu potrzeby zapewnienia sobie fizycznego  bezpieczeństwa
   • unikanie kontaktów społecznych lub zawodowych, które pociągają za sobą istotny kontakt z ludźmi, z powodu obawy przed krytyką, nieakceptacją lub odrzuceniem

   Zaburzenia osobowości cechują:

   • zachęcanie innych lub dozwalanie im na przyjęcie odpowiedzialności za swoje ważne decyzje życiowe
   • podporządkowanie własnych potrzeb potrzebom innych, od których jest się zależnym oraz nadmierne uleganie ich życzeniom
   • niechęć do stawiania nawet racjonalnych wymagań osobom, od których jest się zależnym
   • poczucie niewygody i bezradności w sytuacji osamotnienia z powodu nadmiernej przed niezdolnością do zatroszczenia się o siebie
   • nadmierna obawa przed opuszczeniem przez osobę pozostającą w bliskim związku i osamotnieniem, wobec konieczności zajęcia się swoimi sprawami
   • ograniczona zdolność podejmowania codziennych decyzji bez zbędnego radzenia się innych osób i upewniania przez nie

   Powyższy zestaw informacji został opracowany na podstawie podręcznika diagnostycznego ICD-10.

   Aktualności

   Pozostań na bieżąco z informacjami na temat leczenia zaburzeń osobowości i nerwic.

   Przekazujemy Państwu najświeższe informacje związane z działalnością ośrodka.